Maya: Render Layer and Passes in Maya

W13_RENDER_LAYER_PASSES
Maya: Render Layer and Passes in Maya

Maya: Render Layer and Passes in Maya

มาเรียนรู้การใช้งาน Render Passes กันเถอะครับ :P


ปรกติแล้วในขั้นต้นเรามักจะทำการเรนเดอร์ภาพออกมาและเซฟภาพเพื่อใช้งานและไม่ได้ทำการปรับแต่งเลย เพราะภาพที่เรนเดอร์ออกมาจากมายาโดยมาตรฐานนั้นมักจะเอาไปทำการปรับแต่งต่อได้ยากและเมื่อจะทำการแก้ไขอะไรก็ูวุ่นวายไปซะหมด แต่ถ้าเราเรนเดอร์ออกมาแบบ “Render Passes” นั้นเราสามารถเอาภาพที่เรนเดอร์หลายรูปแบบนำมาประกอบกันใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธภาพได้สูงสุดและสามารถแก้ไขได้โดยง่าย
Link สำหรับผู้ที่สนใจ
‘Maya: Render Layer and Passes in Maya’ on Vimeo

Houdini Artist from MANO, Houdini artist with master-degree from UK, Lecturer at BFA Visual Effect, Digital Art Faculty, Rangsit University.

Be first to comment